Navigation


Tarih: 16 Eylül 2014 SalıKUR’AN-I KERİM 26. CÜZ MEAL SORULARI
KUR’AN-I KERİM 26. CÜZ MEAL SORULARI
 
1. Insanın olgunluk çağı olarak ifade edilen ve yıl olarak belirtilen yaş aşağıdakilerden

hangisidir? (46/15)

a) On iki b) On sekiz

c) Yirmi beş d) Kırk

2. "Dünya hayatı ............... ibarettir. Eğer inanır, korunursanız size mükâfatlarınızı verir ve sizden mallarınızı istemez." âyet meâlinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (47/36)

a) Oyun ve eğlenceden

b) Sıkıntı ve darlıktan

c) Çeşit çeşit nimetten

d) Geçim kaygısından

3. İnsanın ana karnında taşınması ve sütten

kesilmesi için belirtilen süre ne kadardır?

(46/15)

a) On sekiz ay b) Yirmi beş ay

c) Otuz ay d) Otuz altı ay

4. Müminlerin birbirleriyle ve kâfirlerle ilişkisi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

(48/29)

a) Birbirlerine karşı katı, kâfirlere karşı merhametli

b) Kâfirlere karşı katı, birbirlerine karşı merhametli

c) Hem kendi aralarında hem de kâfirlere karşı merhametli

d) Birbirlerine karşı da, kâfirlere karşı da katı

5. Hükmü apaçık bir sûrede savaştan söz edildiğinde kalplerinde hastalık olanların içinde bulundukları hâl aşağıdakilerden hangisidir?

(47/20)

a) Ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi

bakarlar.

b) Göğe doğru yükseltilen kimse gibi zorla nefes alıp verirler.

c) Ateşe girip çıkmış kimse gibi görünürler.

d) Mecnunlara benzer bir hâle bürünürler.

6. Müminlere, yoldan çıkmış / fâsık bir adamın getirdiği haber konusunda nasıl bir tavır takınmaları emredilmektedir? (49/6)

a) Yalan söylediğine hükmetmeleri

b) Doğru söylediğine güvenmeleri

c) Duymamış gibi davranmaları

d) Doğruluğunu araştırmaları

7.

I. Canlılar

II. Gökler

III. Yer

IV. Cansız varlıklar

Yukarıdakilerden hangileri altı günde / evrede yaratıldığı bildirilenlerdendir? (50/38)

a) I, II ve III b) I, II ve IV

c) II, III ve IV d) Hepsi

8. Müslümanlara savaşı emreden âyetlerde

kendilerine zorluk / sorumluluk olmayanlar

arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamaktadır? (48/17)

a) Sağır b) Kör

c) Topal d) Hasta

9. Hz. Peygamber ve ashabının, Tevrat ve Incil'de anlatılan durumları aşağıdakilerden

hangisine benzetilmektedir? (48/29)

a) Küçük derelerle sürekli büyüyen büyük bir nehre

b) Filizini çıkaran, kalınlaşan, gövdesi üzerinde dimdik duran ve çiftçilerin hoşuna giden ekine

c) Dalları çok yükseklerde ve kökü çok derinlerde olan ağaca

d) Bütün nehirlerin gelip kendisine boşaldığı denize

10. Bir kısmı günah olduğu için kendisinden çokça sakınılması emredilen şey aşağıdakilerden

hangisidir? (49/12)

a) Şirk b) Fısk

c) Takva d) Zan

11. "Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın." emrinden sonra bunu yapmak neye benzetilmektedir? (49/12)

a) Ölü kardeşinin etini yemeye

b) Kendini öldürmeye

c) Cehenneme odun taşımaya

d) Arkadaşını uçurumdan yuvarlamaya

12. İnsanların boylar ve kabilelere ayrılmasının hikmeti aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmıştır? (49/13)

a) Birbirlerine iş gördürebilmeleri

b) Birbirlerine üstünlük kurabilmeleri

c) Birbirlerinin zararını defedebilmeleri

d) Birbirlerini tanımaları

13. Insanların Allah'ı bırakıp da yalvardıkları / taptıkları şeyler, mahşer gününde bu insanlara karşı nasıl bir tutum içinde olurlar? (46/5-6)

a) Onların bağışlanmaları için Allah'a dua ederler.

b) Onları, kendilerine yardım edeceklerini söyleyerek kandırmaya çalışırlar.

c) Onlara düşman olurlar ve onların kendilerine tapmalarını tanımazlar.

d) Kendilerine tapılmasından hoşnut olurlar; ama onlar için bir şey yapacak güçleri yoktur.

14. "İman ettik." demelerine rağmen "De ki: İman etmediniz. Fakat boyun eğdik deyin. İman henüz kalplerinize girmedi." Şeklinde haklarında bilgi verilenler aşağıdakilerden hangisidir? (49/14)

a) Münafıklar b) Bedevîler

c) Yahudiler d) Mecusîler

15. "Ant olsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz." Meâlindeki âyetin devamında Allah'ın insana hangisinden daha yakın olduğu ifade edilmektedir? (50/16)

a) Arkadaşları b) Eşi

c) Şah damarı d) Kendisi

16. "Ant olsun, Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse başlarınızı tıraş ederek ve saçlarınızı kısaltarak ............... gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi, bundan önce size yakın bir fetih verdi." âyet meâlinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (48/27)

a) Mescid-i Aksâ'ya b) Mescid-i Harâm'a

c) Mescid-i Nebevî'ye d) Mescid-i Kubâ'ya

17. Müminlerin Hz. Peygamber'le konuşma adabı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (49/2)

a) Ayakta durmalı, onunla konuşurken kesinlikle oturmamalıdırlar.

b) Yüzüne bakmadan, başlarını önlerine eğerek konuşmalıdırlar.

c) Sadece onun sorduğu sorulara cevap vermeli, başka bir şey konuşmamalıdırlar.

d) Onunla, birbirleriyle konuştukları gibi yüksek sesle konuşmamalıdırlar.

18. Cennetlerde çeşme başlarında bulunacakları söylenen kimselerin bu lütfa ermelerini sağlayan davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? (51/15-19)

a) Geceleri çok az uyumaları

b) Seher vaktinde istiğfar etmeleri

c) Aralıksız olarak her gün oruç tutmaları

d) Mallarından isteyenlere ve yoksullara pay ayırmaları

19. Hesap gününde kendilerine "Siz bu

gününüzle karşılaşmayı nasıl unuttunuzsa

biz de bugün sizi unuttuk. Yeriniz ateştir.

Hiçbir yardımcınız da yoktur." denilecek

kimseler hakkında aşağıdakilerden hangisi

yanlıştır? (45/33-35)

a) Işledikleri günahların büyüklüğünden dolayı Allah onların dünyadayken ettikleri tövbeyi kabul etmemiştir.

b) Dünya hayatı onları aldatmıştır.

c) Onlar kıyamet günüyle alay etmişlerdir.

d) Onlar Allah'ın âyetlerini eğlence yapmışlardır.

20. Iman edenlerden iki grup birbirleriyle savaştıkları zaman diğer inananların onlara

nasıl davranmaları emredilmektedir? (49/9)

a) Hangi taraf zayıfsa onlara yardım etmeleri

b) Hangi taraf güçlüyse onların yanında yer alıp savaşı bir an önce bitirmeleri

c) Aralarını düzeltmeye çalışmaları, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafla savaşmaları

d) Hiçbir şekilde taraf olmamaları

BAŞARILAR DİLERİZ.

KURAN-I KERİM CÜZ 25 CEVAPLARI: 1-C, 2-A, 3-B, 4-B, 5-B, 6-A, 7-D, 8-B, 9-C, 10-A, 11-D, 12-C, 13-B, 14-C, 15-D, 16-A, 17-D, 18-A, 19-D, 20-CGELECEK AY İÇİN 27. CÜZ KUR’AN-I KERİM MEALİNE ÇALIŞMAYI UNUTMAYINIZ. 
Çocuklar İçin
Bu yazı 2263 kez okundu.


Yorum Yaz

İsim :

Yorum: