Navigation


Tarih: 16 Eylül 2014 Salı



M. EMİN YILDIRIM ile “SAHABE” KONULU BİR SÖYLEŞİ
M. EMİN YILDIRIM ile “SAHABE” KONULU BİR SÖYLEŞİ
 


Genç Tefekkür: Mehmet Emin YILDIRIM kimdir? Bize kendinizi tanıtır mısınız?



Mehmet Emin YILDIRIM: 1973 Erzurum Horasan’da doğdum. İlk, orta ve liseyi memleketim Erzurum’da bitirdim ve sonra İstanbul’a geldim. Hem o yıllarda ve hem de sonrasında medrese ilim tahsiline başladım ve devam ettirdim. 1999 yılından sonra Mısır’da İslami ilimler - Arapça’yı kapsayan ve 5 yıl boyunca sürecek olan çalışmalarla başladım. O yıllardan önce İstanbul’da bir vakıf şubesinde islami çalışmalara başlamıştım. 1999 yılından itibaren ise Hizmet vakfında bu çalışmalar devam etmektedir.Genel ağırlıklı olarak siyer ve sahabe üzerine çalışmalarımız var. Şu ana kadar çıkan 6 kitabımız var.



Genç Tefekkür: Sahabeyi sahabe yapan nedir? Bir Hz. Ebubekir, Hz. ?mer Hz. Ali ve sayısı sahabe var. Onları aynı noktada mı değerlendirmek lazım? Nasıl anlayalım, nasıl anlatalım?



M. Emin Yıldırım: önce sahabe nedir sorusuna cevap verelim. Sahabenin klasik anlamda ki tarifini şöyle anlatalım; İbn-i Hacer yazdığı kitabında “Efendimiz (a.s)’ı az yada çok dünya gözü ile görmüş, dünyada bir araya gelmiş, onunla sohbeti olmuş herkes sahabedir” diyor. Ama değer itibari ile sahabe nedir diye soracak olursak, ona çok daha farklı cevaplar veririz: Sahabe nesli, vahyin ilk muhatapları… Allah resulünün mübarek ellerinde yetişmiş ilk nesil, onlara ben acizane “Semanın armağanı” derim. Çünkü nasıl ki Kur’an bize semadan inmiş ilahi mesajlarsa, onlar da semanın şekillendirdiği bir topluluk. Yani Allah’ın gözetiminde yetişmiş bir topluluk. Onun için de sahabe neslinin dini anlamada, dini algılamada çok çok yeri ve değeri var. Bu değer noktasında, eğer gerekli bilince eremezsek, biz o neslin aslında bizlere vermiş olduğu mesajları da doğru bir biçimde anlayamayız.



öncelikle şunu ifade edelim Ahzap- 21’de Kur’an Allah Resulünü bizlere tarif ederken “Usvei Hasene” diye tarif eder. Usvei Haseneyi bugün bir çok mealimiz “en güzel örnek en güzel model” olarak çevirirler. Ama üsvei hasenanın bunun ötesinde bir anlamı var, o anlam acizane bizim tespitimiz, hayatın her anının ve her alanının rehberi eğer Allah Resulü ise onun mübarek ellerinde yetişmiş nesil de öyledir ve hayatın her anının ve her alanının rehberidir onun için. Biz ideal manada “kulluğu nerden öğreneceğiz” diye bir soru sorduğumuz zaman varacağımız kapı sahabenin kapısıdır. Çünkü onlar Kuranın ilk nesli ve Hz. Peygamberin ellerinde yetişen ilk nesildir ve bu manada en ideal kulluğu ortaya koymuşlardır. Bunun ispatı da bizzat Kur’andır. Kur’an bize onları anlatırken “Allah onlardan razı, onlar da Allah’dan razı” ifadesini kullanır. Yani rıza makamını elde etmiş bir nesil… Bunların hepsini toparlarsak sahabe aslında bizler için, yollarını kaybedenlere yön gösteren rehberler, sarsıntı içinde olanlara sabit dağlar, varacakları hedeflere varmak için yol gösteren birer hidayet yıldızlarıdır. Böyle bizim için önemli durumları var sahabenin. Diğer sorunuza gelince sahabenin hepsini aynı değerde mi göreceğiz? Elbette aynı değerde değil. Kur’an bile bir tasnif yapıyor, yani sabikunu evvelinden olan ilk işin başında olanlarla daha sonra gelenler Kuran’ın nazarında da bir değildir, Efendimizin nazarında da bir değildir, sahabenin nazarında da bir değildir. O ilk nesil her zaman için risalet davasını omuzlayıp o davayı varması gereken noktaya taşıma noktasındaki gayretlerinden ötürü her zaman farklı bir muamele görmüştür. Böyle bir farklılık ulemamızın da dikkatini çekmiştir ki ulemamız sürekli tasnifler yapmıştır. Mesela sahabiyi beş tabakaya ayıran bugün usul alimlerimiz vardır. Sahabeyi on tabakaya ayıran usul alimlerimiz var. Hakim Nisaburi gibi alimlerimiz sahabeyi on iki tabakaya ayırırlar ki bugün bizim ilim tarihimizde en fazla kabul gören tasnif o tasniftir. On iki tabakaya kadar ayrılmış sahabi. Dar’ul Erkama kadar, Dar’ul Erkamdan sonra Müslüman olanlar, birinci Habeşistan hicretine katılanlar, Efendimize şibi talipte yer alanlar, hicrete katılanlar, Bedir’e katılanlar, Bedir’den Hudeybiye’ye kadar ki o zaman sürecinde Müslüman olanlar, Hudeybiye ile Mekke fethine kadarki olan süreçte Müslüman olanlar, Mekke fethinden sonra ki Müslümanlar ki biz ona Tuleka diyoruz. Tuleka’dan olanlar ve en son Allah Resulünün veda haccında onu görüp veda hutbesinde ona iştirak edenler işte bu tasniflerde gösteriyor ki sahabenin hepsinin Kur’an nazarında da Efendimiz nazarında da değer ve kıymetleri bir değildi. Peki böyle bir tasnifin sahabenin dünyasında nasıl bir izi vardı? Onunla ilgili çok şey söylenir ama bir örnek vereyim müsaade edersiniz



G. Tefekkür: -Tabi ki, buyurun…



M. Emin Yıldırım -Hz ömer’in hilafet günlerinde bir gün dışarıdan bazı sahabiler içeriye girip Emirel müminin olan Hz. Ömer’le görüşmek istiyorlar. Dışarıda bekleyenler arasında Ammar bin Yasir var, Süheyl bin Rumi var, Ebu Süfyan var, Süheyl İbni Amr var. Allah Resulünün halifesi olan Hz Ömer’in kapısında onları içeri almak için görevli olan Bilali Habeşi var. Bilali Habeşi içeri giriyor ve diyor ki Hz. Ömer’e; Ya Emirel Müminin dışarıda falanca falanca isimler var sizinle görüşmek istiyorlar. Hz. Ömer’in söylediği söz çok önemli! “Önce bana Ammar Bin Yasiri getir, sonra Süheyl bin Rumi’yi getir, sonra Ebu Süfyan’ı getirin, sonra da Süheyl bin Amr ‘ı getirin”. Bilal çıkıyor dışarıya ve bu dört sahabiye bunu söylüyor ve Ebu Süfyan buna çok sinirleniyor; “Hiç bu kadar hayatım boyunca küçük



şürüldüğümü hatırlamıyorum” diyor. Ne zaman bir yere girsem Ebu Süfyan’ın en başta girmesi gerekir. Çünkü toplumun en üstün, en soylu birisidir, diyor. Orada buna benzer sözler söyleyince Suheyl İbni Amr diyor ki; “Ey Ebu Süfyan” diyor “yavaş ol, o insanlar Hz. Muhammed’in davetine koşarlarken biz o davete karşı çıkıyorduk. Şimdi elbetteki içeriye girme sırası onların yani bizden daha öncedir” diyor. İşte bu da gösteriyor ki değer ve kıymetleri bu noktada bir değildir.



G. Tefekkür: -Muaviye’yi nasıl anlayalım ve nasıl anlatalım?



M. Emin Yıldırım: -Muaviye bin Ebu Süfyan gerçekten İslam tarihinde yaşamış çok orijinal şahsiyettir.Yani Müslümanlığı,



Mekke fethinde babasıyla kabul etmiştir. Beşinci babada Efendimiz Aleyhisselatı Vesselamla soyu birleşir. Allah Resulu ile amca çocuğu gibidir bir yönü ile… Dolayısı ile Hz.Ali ile de amca çocuklarıdır. Ama Mekke fethine kadar



İslam’a karşı olmuş, daha sonra iman etmiş ve Medine’ye gelmiş birkaç sene peygamberimizle birlikte olmuş. Allah Resulünün özel mektuplarını yazan katibi olmuş. Daha doğrusu Muaviye bin Ebu Süfyan peygamberimizin özel katipliğini yapmıştır bazı ve diplomatik mektupları yazmıştır. Onların hangileri olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir şahsiyettir Muaviye bin Ebu Süfyan. Daha sonra Hz. Ebubekir, Hz. Ömer döneminde de Şam valiliğini, Hz.Osman döneminde de Şam eyaletinin tamamının valiliğini yapmıştır. Hz. Ali hilafete geçince de Hz.Ali’den maktul halife Hz.Osman’ın kanının hesabını sorarak ona karşı olmuş ve malumunuz olduğunuz üzere en son Sıffin savaşında Hz. Ali ile karşı karşıya gelmiştir. Burada aslında genişçe ve farklı bir şekilde ele alınması gereken olaylar var, niçin? Muaviye bin Ebu Süfyan Hz. Ali’ye karşı böyle bir mücadele başlattı. Neden Hz.Osman’ın kanının hesabını sorma hakkını kendinde gördü? Bunlar belki üzerinde çokça yorumlar yapılması gereken meseledir ama ben bu noktada sadece şunu söylemek isterim; tarihin gizlenip de bize faydası olacak bir sayfası yoktur. Biz bugün nasıl bir tarih okumamız gerektiğini de Kuran’dan öğreniyoruz. Kuran hiçbir sayfayı gizlemiyor. Eğer Kuran gizleseydi Hz.Adem’in hatasını gizlerdi. Adem Aleyhisselamın o yasak ağaçlı meyveyi yediğini biz kurandan öğreniyoruz. Ordaki zelleler ki biz peygamberlerin sürçmelerine zelle deriz, onlar gizlenmemiştir sebep ne? İnsanların bundan ibret alması içindir sebep…



Yine sahabe ile ilgili tabloları okuruz mesela Ali İmran suresinde bize Uhut da Ayneyin geçidinde bir mağlubiyete sebebiyet veren sahabenin hayatını anlatır kuran. Bize Allah resulünün etrafında dağılan sahabenin hayatını anlatır. Kuran bize Nur suresinde ifk hadisesinde kendilerine iftira haddi uygulanan sahabeleri anlatır. Bunların hepsi bize şunu söyler; demek ki gizlemenin bir mantığı yok o halde biz Kuranın nazarında, kuranın bize verdiği bilgiler ışığında, böylelikle nasıl bir tarih okuyacağımızı öğreniriz.



Biz Hz. Osman döneminden itibaren (ki Hz. Osman’ın dönemi 12 yıllık bir süreçtir) o sürecin 2. 6 yılından itibaren kırılmaya başlayan İslam devletinin, İslam toplumunun nasıl bu noktalara geldiğini çok iyi anlamak zorundayız. Eğer biz bunları anlarsak, bugünün dünyasında emin olun Irak’ı daha iyi anlarız, emin olun Filistin’i daha iyi anlarız, kendi toplumuzda Müslümanlar arasındaki sıkıntıları daha iyi anlarız. Eğer Müslümanlar Uhud’u doğru anlasalardı, İslam toplumunda Sıffin bir daha yaşanmazdı. Çünkü Uhud’un bir iz dönüşümüdür Sıffin. Eğer Sıffin’i anlasalardı, Müslümanlar Sıffin’e benzer bugünün dünyasına kadar onlarca savaş bu topraklarda yaşanmayacaktı. Dolayısıyla biz her şeye tarihin hangi sayfasından bakarsak bakalım Kuran’ın bize açmış olduğu o pencereden bakmak zorundayız. Yani Muaviye bin Ebu Süfyan’ı yerin dibine batırmak da bize bir fayda vermez. Hiç dokunulmaz kılıp o sayfaları işlememe yani hiç olmamış gibi anlamak da bize bir fayda vermez. Asıl mesele anlamaktır. Neden oldu ? Şu soruyu çok iyi sormamız lazım. Daha Allah Resulünün mübarek mezarındaki su kurumadan, İslam coğrafyası neden bu hale geldi? Neden sahabeler birbirlerine kılıç çekecek duruma geldiler? Neden Cemel’de kardeş kavgası yaşandı? Neden Sıffin’de imamet ile saltanat -ki Allah resulü saltanatın en büyük düşmanıydı saltanat- - karşı karşıya geldi? Neden Allah Resulü 23 risalet davası boyunca asabiyeti ayaklar altına alıp, asabiyeti çiğnediği defalarca beyan etmesine rağmen Kerbela da Hz.Hüseyin ile Yezit arasındaki, din ile milliyet arasındaki o mücadele tekrardan ortaya çıktı. Bu nedenleri sormamız lazım ve böylece tarih tekerrür etme özelliğini de içinde barındırarak bir daha yanlışları tekrar ettirmez ve biz gerekli dersi çıkarırız. Oradan gerekli ibretleri alırız, bugünün dünyasında aynı hataları işlemeyiz, var olan eksikleri de giderme noktasında çaba ve gayret içerisinde oluruz.



Genç Tefekkür:-Hocam çok teşekkür ediyoruz, bize zaman ayırdığınız için…



M. Emin Yıldırım- Ben teşekkür ederim. Allah mübarek eylesin…

 
Röportajlar
Bu yazı 13218 kez okundu.


Yorum Yaz

İsim :

Yorum:



Yorumlar
MEHMET EMİN SAYAN Yazdı:
S.A 4 büyük halife nasıl başa geldiler sebep hikmetleri nelerdir ve bu sıra neye göre seçildi HZ EBUBEKİR HZ ÖMER HZ OSMAN HZ ALİ mesala HZ ALİ veya HZ ÖMER başa gelse ne olur
 
Yorumlar
vedat tuncel Yazdı:
Hocam size cok tesekkur ederim sohbetleriniz icin..keske ALLAH nasip etseydi de sizin yaninizda olup sizden herseyi ogrenseydik..sizi dinleyince icime huzur doluyor tekrar tesekkur eder..ALLAH razi olsun sizden...
 
Yorumlar
ANKARADAN TAMER Yazdı:
MUHAMMET HOCAM SİZİN PERŞEMBE GÜNLERİ HİLAL TV DEN SUFFA MEKTEBİNDE BENDE BULUNMAK İSTİYORUM.SOHBETİNİZE HANGİ ADRESTE KATILABİLİRİM.BANA ADRESİNİZİ ULAŞTIRA BİLİRMİSİNİZ.ANKARADA TOPLANTINIZ VARSA ADRESİ ALABİLİRMİYİM.
 
Yorumlar
nilüfer/izmirden Yazdı:
sayın hocam hilal tv de zaman izleme fırsatı buldum sizi ALLAH ebeden razı olsun RABBİM sizlerin sayılarını artırsın inşaallah.sahabe hayatını sanki arkadaşlarınızdan bahsediyor gibi anlatıyorsunuz.bu anlatımınız ve yorumlarınızı çok beyeniyorum.ağzınıza ve yüreğinize sağlık versin RABBİM.ömrünüze ömür katsın inşaallah.saygılarımla
 
Yorumlar
Nilufer Yazdı:
Her sey icin tesekkurler.Allah razi olsun
 
Yorumlar
YALCIN SIMSEK Yazdı:
HOCAM SIZI KISA ZAMANDA TANIDIM TAKIP EDEBILDIGIM KADAR IZLEME FIRSATI BULDUM VE TAKIP ETTIM EMIN OLUN SIZ BU CAGIN BU YUZYILIN GUNUMUZUN SAHABE SI SINIZ ALLAH SIZDEN RAZI OLSUN DONANIMINIZ VE HITABINIZ MUKEMMEL ALLAH SIZIN GIBILERIN SAYISINI ARTIRIR INSAALLAH UMMETIN COCUKLARINI SIZLER KURTARIRSINIZ INSAALLAH ALLAHA EMANET OLUN ANKARADAN YALCIN SIMSEK....
 
Yorumlar
menemen Yazdı:
Esselamünaleyküm degerli hocam. Ben kendim şiayım eşim sunni eli bağlı olarak namaz kılıyorum fakat içim rahat değil bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.Beni aydınlatırsanız çok sevinirim ..

ALLah'a emanet olun .
 
Yorumlar
burcu kılıç Yazdı:
allahı inkar etmeyi.allahım gizli ve aşikare her halimi bilirsin istediğimi de bilirsin sen dilediğimi yerine getirir,gönlümden geçeni de bilirsin,beni mağfiret eyle allahım başıma gelen her musibetin senin mukadderatınla olduğunu bildirecek taksimatına rıza gösterecek sağlam bir imana beni sahib kıl ve gerçek bir yakini kalbime yerleştir AMİN
 
Yorumlar
oktay geçgil Yazdı:
Allah sizden razı olsun...hocam mevlid kandilizi mübarek olsun,affına sefatine sizleri sizlerin sefatine bizleri mashar eylesin inş.dualarınızı bekliyoruz,selam ve dua ile
 
Yorumlar
yılmaz Abul Yazdı:
Allah razı olsun fani dünyaya geldiğimizi hatırlatan bu çalışma için teşekkür ederim.Allah utandırmasın
 
Yorumlar
elif Yazdı:
allah birdir
 
Yorumlar
Ali ÇALIŞIR Yazdı:
Muaviye konusunda ki cevaplar tatmin edici değil.Ortaya konuşmuş.Daha derinlemesine analiz beklerdik M. Emin Bey'den.
 
Yorumlar
hanife Yazdı:
peygamber efendimizin ve yıldızlara benzettiği ashabının hayatını olanüstü yorumlayan anlatırken bizi o zamana götüren hocamıza çoooooook teşekkür ediyorum kendisinden dua istiyorum allah rızası için
 
Yorumlar
Reşat ARICI Yazdı:
m.emin hocama sizler vasitasıyla selamlarımı gönderiyorum zaman zaman dinlediğim ve muhteşem anlatımıyla haz aldığım bir hatiptir Allah siz ve onun yardımcısı olsun...
 
Yorumlar
ahmet Yazdı:
bismillahirrahmanirrahim hocam allah c.c yar ve yardımcınız olsun gecenlerde bi konferanssınızda ayneyin tepesinde umrede hocanın biri verip veristiriyor dediniz sonra su ayetlere gelmesine sebeb dediniz gecdiniz ben devam etmeli ve bundan ders cıkarmalıtoplumda peygamberimiz nasıl durmamızı nasıl teblig etmemizi dünyayla ahireti dengeli dünyaya inancsızlar gibi saldırmamayı ahlaki bi durus olmalı ve ifk den mümininsuresi onlarki bos konusmazlar iffetli kadınlara iftira etmezler bunlar hepsi biz ler terbiye olalımdiye aynı günahlara düsmüyelim ama bizler ahlakı unutuyoruz onunicin husuyla namaz kılmalı ve yarabbi ihlasımızı artır demeliyiz ellerinizden operim allaha emanet olunuz
 
Yorumlar
ahmet Yazdı:
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM COK SAYGI DEGER HOCAM MUHAMMET EMİN YILDIRIM SİMDİ DİYECEKSİN HAYIRDIR NEDİR BU MUHABBET ALLAH C.C SİZLERDEN RAZI OLSUN SİZ DEN PEYGAMBER S.A.V İN SEVGİSİNİ OGRENDİK RABBİMDE AKLIMIZA GETİRİYOR İNSALLAH CENNETDEDE HZ MUHAMMET S.A.V HİZMETCİ OLMAYI BERABER ALLAH C.C DOSTLARIYLA OLMAYI NASİB EDER KARDES ALLAH C.C SAGLIKINI SÜKRÜNÜ SIRATEL MÜSTAKİMDE GİTMENİ DAİM İSTİKAMET ÜZERE ETSİN HOCAM DÜN AKSAM 28 EKİM PERSEMBE HİLAL TV DE DAG SOHBETİNDE BİDAHA YAPTIGINDA BİZ BU DİNİ DAGLARA VERDİKTE ALLAH KORKUSUNDAN ALAMADILAR AYETİNİDE BİZLERE ANLATINIZ ALLAH C.C RAZI OLSUN ALLAHA EMANET OLUNUZ
 
Yorumlar
ahmet Yazdı:
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ALLAH C.C YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN HOCAM BAK KARDESİN SADECE ALAHIN RIZASINI KAZANMAK İCİN SENİNLE MUHABBET EDİYOR ALLAH A HAMD OLSUN KARDESMUSABBİN UMEYR R. ANH I HZ HABAB BİB ERET R.ANH YILLAR SONRA ANLATIRKEN BİZİM HERSEYİMİZ VAR Kİ BİZİMKİYLE KARSILASTIRINCA NEYİ VARSA ABDULLAH BİN CAHS R.ANH Bİ İFTAR VAKTİ HANIMIYLA BİRLİKTE EZNİ MUHAMMEDİYEYİ BEKLERKEN HÜNGÜR HÜNGÜR AGLAYIP MUSAB BU NİMETLERE BURDA TADAMADI DEYİP AGLIYORSA ALLAHTASENİ HİLM SIFATIYLAN HİLAL TV MİZİN BASINDAN EKSİK ETMESİN SEN SECCADENİ ISLAT SECDENİ UZUN ET VE ABDESTLİ SOHBETİNE BASLA BİZİM BURALARIN DEYİMİYLE DOGRU DUVAR YIKILMAZ KONUSMAN SOHBETİN TESİR EDER SENİN GİBİ DOGRULAR CIKAR İNSALLAH SAKIN OLA SEYTANIN VESVESESİNE UYMAALLAH C.C A EMANET OLUNUZ
 
Yorumlar
emin yıldırım Yazdı:
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM COK DEGERLİ ALLAH C.C DOSTU MUHAMMET EMİN YILDIRIM HOCA EFENDİ BEN SİZİ HİLAL TV DE SOHBETLERİNİZİ DİNLİYORUM VE SOYLE DİYORUM GERCEKTENDE BOYLE ALLAH C.C NIN VADİ HAKTIR DAHA OGRENCİLİK YILLARIMIZDA AİLEYE HİTAB EDEN BOYLE GÜZEL KANALLAR OLSA AHLAKLI FİLİMLER DERKEN RABBİM MUSAB BİN UMEYR R.ANH LARI ANLATAN İSTİKAMET VE SOHBETLER VEREN YİGİTLERİ CIKARDI DEMEKKİ ALLAHIN DİNİNE YARDIM EDERSEK ALLAH C.C BİZLERİ BOYLECE GÜZEL NİMETLENDİRİYOR BEN SİZ CIKTIGINIZDA ÜZERİNİZE HOS GELDİNİZ EVİMİZE ALLAH C.C DOSTU VE ALLAH C.C BENİDE SİZLERİN YANINA KAVUSTURSUN VE RABBİM DÜNYADA AHİRETDEDE İYLİK VER AZABINDAN KORU AYETİNİ OKUYORUM KARDESİM BİZLER YAPICI OLARAK BİRBİRİMİZİ DÜZELTMEMİZ LAZIM BİR GÜN HZ EBUBEKİR R. ANH HUTBE VERİRKEN HZ HASAN VEYA HÜSYİN ORASI DEDEMİN YERİ İN ORDAN DEYİNCE HÜNGÜR HÜNGÜR AGLAMIS BİR GÜN HZ OMER R.ANH PEYGAMBER SEVGİSİNİ ANLATIRKEN MİNBERDEN DÜSMÜS KARDES ALLAH SENİDE RİYADAN UZAK ALLAH C.C RIZASI İCİN GOZÜNE YASLAR VERSİN BU SENİN SOHBETLERİNDESİMDİLİK GOREMEDİGİMİZ OZELLİGİN BİR HATİB ANLATTIGIM TESİR EDİYORMU DİYE DÜSÜNMELİ VAHSİYİ ANLATIRKEN TALİHSİZ MIZRAKI ATRKEN CANİYDİ SONRA İMAN NİMETİYLE TANISTI MUSABI SEHİTEDENLERİ ANLATIRKEN ONLAR ALLAH IN DÜSMANIYDI VE CEHENNEM EHLİNDENDİR DEMELİ VE EBA EYYÜB EL ENSARİ R. ANH ANLATIRKEN ELİNDEKİ TESTİ EVİDE ÜSTKATTA KIRILIRKEN ASAGI PEYGAMBERE SU DOKÜLMESİN DERKEN AGLAMALI VE Bİ ORTÜ OLMAYI ARZULAMALI AGLAYABİLMELİYİZ TABİKİ KİMSE KİMSEYİ ZORLA AGLATAMAZ AMA SENKİ SIRANI BEKLEYEN SOZÜNDE DURAN GAYRETLİ AHLAKLI Bİ NESİL YTİSMESİ İCİN GAYRET EDEN Bİ KARDESSİN YAPICI ELESTİREYEDE ACIK OLACAKSIN BAK HER COGRAFYANIN KENDİNE HAS DİNİ HASASASİYETLERİ VARDIR CECENLERİN AYRI TÜRKİYEDEKİNİN AYRI BU TOPRAKLARDA AGLAYAN PEYGAMBER ASKINDAN VE AGLATAN HOCA MAKBULDÜR KİMİLERİ BUNU ROL GRGİDE YAPMIS OLABİLİR AMA SİZ HATİB EFENDİ PEYGAMBERİN SAHABİSİNİN KAPISINDA AGLAYAN EYYÜB EL ENSARİYE DAG GİBİ YASLANAN DAGLARIN KABUL ETMEDİGİ YÜKÜ YÜKLENEN BIRAK GONLÜNÜ BENİMGİBİ GÜNAHKARLAR KRALI KARDESİN AHMET BİLE HÜNGÜR AGLADI AGLAKİ ALLAH RIZASI İCİN KALBLERİMİZDEKİ SİYAHLAR BEYAZLASSIN BELKİDE YİNE DERDİMİ ANLATAMADIM HOCAM BEN HEP DİYORUM ASLINDA BANA Bİ HARUNLAZIM BEN İKİ KELİMEYİ YAN YANA GETİREMEM DİYE HER PERSEMBE HİLAL TV DE HOS GELDİN EVİMİZE BEN İNSAALLAH SENİ DİNLEYECEM SANA VE ÜMMETİ MUHAMMEDE DUA EDECEM BİDE HOCAM SİYER ENSİTÜSÜ OKULUNDA SUFFA ANLATILACAK KARDESLER SİZ KONUSURKEN SUFFANIN GİDERLERİ İCİN ALBARAKA VE DİGER BANKA HESABLARI ALT YAZI GECERSE BİZİMDE CORBADA TUZUMUZ OLSUN CENNETDE HZ MUHAMMET S.A.V HİZMETCİLİKTE İNSALLAH HİZMET EHLİNDEN OLURUZ ALLAHIN HİLMİ ASKI RASÜLÜNÜN ASKI İHLASI TAKVASI İSTİKAMETİ SIRATEL MÜSTAKİMDE YÜRÜMESİ MERHAMETİ ÜZERİNE OLSUN ÜMMETİ MUHAMMEDİ DUADA UNUTMAYINIZ ALLAHA EMANET OLUNUZ